Wydawca treści Wydawca treści

Live Cam - Widok z dostrzegalni ppoż Krzynka 15.03.2021 | Piotr Smorąg ...
Groźny pożar w leśnictwie Krzynka 02.07.2019 | Piotr Smorąg ...
Niebezpieczny pożar w leśnictwie Szable 05.06.2019 | Piotr Smorąg ...

Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY

Nadleśnictwo Barlinek zaprasza wszystkie Przedszkola w zasięgu działalności Nadleśnictwa Barlinek do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Zima w lesie".

REGULAMIN KONKURSU:

ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Barlinek z siedzibą przy
ul. Tunelowej 56a 74-320 Barlinek

UCZESTNICY
1. Dzieci w wieku przedszkolnym z placówek znajdujących się w zasięgu terytorialnym
Nadleśnictwa Barlinek.

CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania zmianami zachodzącymi w lesie
wraz z nadejściem zimy. Rozwijanie wrażliwości estetycznej pobudzonej obserwacją
lasu, a także prezentacja możliwości plastycznych najmłodszych.

NAGRODA
1. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III
miejsca.
2. Przewidziane są również nagrody rzeczowe dla grupy przedszkolnej, z której zostanie
wyłoniony zwycięzca.
3. Organizator zastrzega możliwość przyznawania dodatkowych nagród.
4. Nagrody zostaną dostarczone do placówek oświatowych, a następnie przekazane
przez kadrę pracowniczą laureatom konkursu.

ZASADY KONKURSU
1. W ramach konkursu należy wykonać prace plastyczne, których głównym tematem
będzie „Zima w lesie”. Wykonane prace powinny nawiązywać do lasu, przedstawiać
zmiany jakie można zaobserwować zimą w leśnym krajobrazie.

  • format prac: maksymalnie A4
  • technika wykonania dowolna z zastrzeżeniem, że prace muszą być płaskie
  • każdy z uczestników przygotowuje jedną pracę – tylko prace indywidualne, nie grupowe
  • do każdej pracy powinna zostać załączona zgoda rodzica oraz tabela będąca załącznikiem nr 1 do regulaminu.
  • każde przedszkole przeprowadzi wewnętrzne eliminacje i złoży maksymalnie 3najlepsze prace z każdej grupy przedszkolnej (prace przyjmowane są od przedstawicieli placówek nie od osób prywatnych).

2. Prace wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie należy dostarczyć lub
przesłać na adres Nadleśnictwa Barlinek w terminie do 05.03.2021 r. (pod uwagę
będzie brana data dostarczenia przesyłki do siedziby nadleśnictwa)

Adres Organizatorów:
Nadleśnictwo Barlinek
ul. Tunelowa 56a
74-320 Barlinek
Z dopiskiem: konkurs plastyczny pt. „Zima w lesie”

3. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Dzieci w wieku 3-4 lata
  • Dzieci w wieku 5-6 lat

4. Organizator powoła komisję w co najmniej trzyosobowym składzie, którego zadaniem
jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
5. Prace będą oceniane pod kątem samodzielności wykonania oraz zgodności z
tematem.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych
bez wpłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace podlegają zwrotowi
uczestnikom konkursu.
7. Prace nadesłane bez wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna
prawnego załącznika nr 1 do Regulaminu nie będą mogły wziąć udziału w konkursie.
8. Wyłonienie laureatów oraz umieszczenie wyników na stronie internetowej Nadleśnictwa
Barlinek nastąpi 12.03.2021 r.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany jego warunków bez
podania przyczyny, a także zakończenia konkursu bez wyłaniania Laureatów.
10. Kontakt w sprawie konkursu: Karolina Genik tel. 661-997-883,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-15:00