Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Barlinek z siedzibą w  74-320 Barlinek, ul. Tunelowa 56 a.

Siedziba Nadleśnictwa Barlinek mieści się w jednym budynku – trzykondygnacyjnym. Dojazd do siedziby odbywa się od strony ul. Tunelowej.

Bezpośrednio przy siedzibie nadleśnictwa znajduje się parking dla interesantów z oznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. W niedalekiej odległości znajduje się główny parking z większą ilością miejsc parkingowych.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej i prowadzi przez klatkę schodową. 

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się dzwonek – po wejściu osoba niepełnosprawna jest rejestrowana i schodzi do niej pracownik nadleśnictwa z którym była umówiona.

Nadleśnictwo posiada schodołaz gąsienicowy umożliwiający łatwe i bezpieczne pokonanie schodów na wózku inwalidzkim. Dzięki temu poruszanie się osób niepełnosprawnych jest możliwe na każdej kondygnacji budynku. Szerokość drzwi umożliwia swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

Na poziomie 0 znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po holu można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim oraz angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym. Wśród pracowników brak osoby posługującej się językiem migowym.

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny
na nr + 48 957466526 lub mailowo na adres barlinek@szczecin.lasy.gov.pl