Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKT "OBSZARY NATURA 2000 SZANSĄ WZBOGACENIA ROŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ PUSZCZY GORZOWSKIEJ"

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Barlinek, Bogdaniec, Kłodawa, Strzelce Krajeńskie

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 900 995,95 zł, kwota dofinansowania 2 465 846,54 zł

Planowany okres realizacji: lata 2018 – 2020

 

Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie działań służących ochronie, siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000 oraz poza nimi, przed nadmierną antropopresją spowodowaną ruchem turystycznym. Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury oraz szlaków, które pozwolą na ukierunkowanie ruchu turystycznego i ochronę cennych przyrodniczo miejsc.
Wśród działań z zakresu czynnej ochrony planowane są między innymi działania na rzecz ochrony dzikich pszczół i trzmieli oraz poprawa warunków bytowania gągoła i nurogęsi.


Cel dodatkowy Projektu to podniesienie świadomości na temat obszarów Natura 2000.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron