Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łowiectwo

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Barlinek prowadzona jest w oparciu o Ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jednolity DZ. U. Nr 127 z 2005 r. poz. 1066 z późn. zm.)

Art.1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.
Art. 2. Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa.
Art. 3. Celem łowiectwa jest:

1) ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;

2) ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;

3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;

4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.


Nadleśnictwo Barlinek zarządza powierzchnią 20 213,68 ha, w tym powierzchnia leśna 19 125,70 ha i podzielone jest na 6 obwodów łowieckich.
 Obwody łowieckie :
 1. Obwód 264 - KŁ „Szarak" z siedzibą w Barlinku o powierzchni 4686 ha, w tym grunty leśne 1213 ha
 2. Obwód 253 – KŁ „Szarak" z siedzibą w Barlinku o powierzchni 11304 ha, w tym grunty leśne 2941 ha
 3. Obwód 266 - KŁ „Szarak" z siedzibą w Barlinku o powierzchni 7224 ha, w tym grunty leśne 4344 ha
 4. Obwód 268 - KŁ „Artemida"z siedzibą w Golinie o powierzchni 7876 ha, w tym grunty leśne 4985 ha
 5. Obwód 265 - KŁ „Sokół" z siedzibą w Szczecinie o powierzchni 5605 ha, w tym grunty leśne 251 ha
 6. Obwód 267 - Ośrodek Hodowli Zwierzyny - Nadleśnictwo Barlinek o powierzchni 6166 ha, w tym gunty leśne 5426 ha
 
Obwód 267 wyłączony jest z wydzierżawienia i tworzy Ośrodek Hodowli Zwierzyny, gdzie gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo.
 
Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) – to specjalny ośrodek tworzony na bazie obwodu, lub obwodów łowieckich, wyłączonych z wydzierżawienia. Takimi obwodami w większości zarządzają właściwe terytorialnie nadleśnictwa, Polski Związek Łowiecki (PZŁ), instytucje naukowo – dydaktyczne lub ewentualnie inne jednostki. Każdy OHZ jest tworzony na podstawie art. 28  ust. 2 Ustawy z 13 października 1995r. Prawo Łowieckie. Zgodnie z tym artykułem Nadleśnictwo Barlinek prowadzi gospodarkę łowiecką w ośrodku hodowli zwierzyny realizując następujące założenia:
1/  prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażanie nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
2/ hodowla zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
3/ prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.

Powierzchnia ogólna OHZ wynosi 6 166 ha z czego grunty leśne stanowią 5 426 ha. Gospodarka łowiecka w Ośrodku Hodowli Zwierzyny prowadzona jest obecnie w oparciu o „Wieloletni łowiecki plan hodowlany" na lata 2007-2016.
Na terenie obwodu organizowane są polowania przede wszystkim na zwierzynę grubą. Znaczne ilości jeleni, saren, dzików przyciągają myśliwych z całej Europy. Wg ostatniej inwentaryzacji szacunkowa  liczebność zwierzyny wyniosła 158 szt. jeleni, 350 szt. saren, 80 szt. dzików, 40 szt. lisy, 30 szt. borsuki, 10 szt. kuny, 30 szt. zające, 15 szt. bażanty. Natomiast średnioroczne pozyskanie w sezonie łowieckim wynosi 58 szt. jeleni, 100 sz. saren, 120 szt. dzików. Racjonalna gospodarka łowiecka powoduje, że stan liczebny zwierzyny łownej utrzymuje się na podobnym poziomie. Wśród pozyskanej zwierzyny znalazły się również medalowe byki.

        Prowadzeniu gospodarki łowieckiej sprzyja infrastruktura. Na terenie OHZ zlokalizowane są miejsca dokarmiania zwierzyny, poletka pędowe i zgryzowe. Dla potrzeb łowieckich zagospodarowano również grunty służące jako poletka łowieckie oraz rozmieszczono pasy zaporowe, mające na celu utrzymanie zwierzyny w lesie.
Teren ten dla miłośników łowów zapewnia komplet wrażeń. Poza tradycyjnym polowaniem można wędkować oraz uprawiać turystykę pieszą lub rowerową.

          Nadleśnictwo Barlinek  realizuje zapisy art.28 Ustawy Prawo Łowieckie poprzez  restytucję  populacji sokoła wędrownego przy współpracy Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu oraz Stowarzyszenia "Sokół" Projekt ma na celu przywrócenie  tego gatunku jako gatunku lęgowego na terenie nadleśnictwa.

W  latach 2001 – 2006 wypuszczone zostały 23 sokoły.W roku 2010 wsiedlono 17 sztuk a roku następnym 21 ptaków.Początek roku 2012 to sukces w postaci odnalezienia pierwszego nadrzewnego gniazda sokoła wędrownego w Polsce. 

 

Chronione są wszystkie naturalne domieszki: dzikie czereśnie, jabłonie, grusze. Odtwarzane są stare sady i zakładane nowe. W pniach starych sosen wykonano 5 barci. W ten sposób bardzo dziś rzadkie leśne pszczoły mają gdzie założyć swe gniazda.


Lista aktualności Lista aktualności