Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

PROJEKT "Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej Puszczy Barlineckiej"

PROJEKT "Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej Puszczy Barlineckiej"

Nasze Nadleśnictwo do grudnia 2013 brało udział w projekcie: „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Barlinek oraz kształtowanie warunków służących ochronie różnorodności biologicznej Puszczy Barlineckiej".

           W ostatnim dziesięcioleciu, na skutek powtarzających się susz letnich, nastąpiły niekorzystne zmiany stosunków wodnych w glebach oraz obniżenie poziomu wód gruntowych na terenach leśnych. Zjawisko to powoduje, oprócz ogólnego osłabienia drzewostanów, nadmierne przesychanie siedlisk wilgotnych i bagiennych, zanik śródleśnych oczek wodnych co prowadzi do zanikania cennych zespołów roślinnych i leśnych, a tym samym do ubożenia składu gatunkowego lasów i niekorzystnych zmian ingerujących w różnorodność środowiska przyrodniczego. Dlatego Nadleśnictwo Barlinek podjęło szerokie działania, aby tym negatywnym zjawiskom przeciwdziałać.

Znacząca część wymienionego projektu dotyczy ochrony różnorodności biologicznej terenów leśnych i nieleśnych, którą Nadleśnictwo realizuje m. in. poprzez remont lub budowę różnych urządzeń małej retencji. Działanie to ma na celu zwiększyć ogólną retencję wodną barlineckich lasów, których znaczna część rośnie na wododziale oraz na glebach żwirowatych czyli bardzo przepuszczalnych dla wody. W roku 2010 Nadleśnictwo opracowało, z pomocą hydrologów i projektantów urządzeń hydrotechnicznych, kompleksowy program małej retencji dla obszaru swojego działania. Zaprojektowano i wdrożono do realizacji kilkadziesiąt budowli małej retencji np. stałe drewniane progi przelewowe, zastawki drewniane o stałym lub regulowanym piętrzeniu, przepusty z możliwością piętrzenia, mnichy stawowe o stałym piętrzeniu. Realizacja programu małej retencji w nadleśnictwie, na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, powstrzyma niekontrolowany i niekorzystny odpływ wód powierzchniowych ograniczając tym samym skutki suszy hydrologicznej. Skutkiem podjęcia tej inwestycji jest pozytywny wpływ na wody podziemne poprzez podniesienie poziomu wód gruntowych w sąsiedztwie rowów, podniesienia poziomu wód gruntowych lokalnych zlewni, równomierne zasilanie ich wodami powierzchniowymi i ograniczenie skutków tzw. niżówki hydrologicznej. Dla terenów leśnych lub śródleśnych oznacza to ochronę - poprzez ustabilizowanie warunków wodnych - cennych torfowisk i terenów bagiennych, ochronę siedlisk olsów, utworzenie lub ustabilizowanie lustra wody w szeregu niewielkich, śródleśnych oczkach wodnych czyli nie tylko zachowanie istniejącej ale także powiększanie biologicznej różnorodności barlineckich lasów. Bowiem w dzisiejszych czasach tereny leśne - zarządzane przez PGL Lasy Państwowe -stały się ostoją zachowania różnorodności gatunkowej naszej flory i fauny.

Nadleśnictwo Barlinek uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
  • ocena przyrodnicza terenów,
  • ocena geośrodowiskowa terenów,
  • usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,
  • rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu,
  • przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego,
  • działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk,
  • odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt. 


Lista aktualności Lista aktualności