Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są trzy obszary Natura 2000:

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Barlinecka".

Ostoja o powierzchni ok. 27 tys. ha obejmuje Puszczę Barlinecką, pokrywająca się w większości z obszarem ptasim „Puszcza Barlinecka". Teren przecinają dopływy Noteci Polka i Santoczna oraz dopływ Warty – Kłodawka. Na terenie obszaru znajdują się kilkadziesiąt jezior. Najlepiej zachowany zwary kompleks lasów bukowych znajduje się na południe od Barlinka. Na mniejszych powierzchniach w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk – łęgi.

  

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie".

Obszar obejmuje dolinę rzeki Płoni od źródeł w rejonie Barlinka do miejscowości Kołbacz wraz z dolinami dwóch dopływów Strzelicy i Krzekny. Źródliskowa dolina Płoni ma charakter głębokiej doliny, przecinającej pasmo moreny czołowej marginalnej. Na zboczach i w wąwozach dominują zbiorowiska lasów liściastych, głównie grądy środkowoeuropejskie, lasy mieszane i kwaśne buczyny. Górne krawędzie doliny i zbocza wąwozów zajęte są przez murawy kserotermiczne i płaty ciepłych dąbrów. Dno doliny pokryte jest rozległym torfowiskiem. Druga część obszaru – „Basen Pra-Miedwia" obejmuje obszar doliny Płoni i Krzekny w obrębie tzw. plejstoceńskiego zastoiska wodnego oraz moreny dennej. Tereny otaczające odznaczają się niezbyt wielkim deniwelacjami i bardzo żyznymi glebami. Powstały tutaj jeziora ramienicowe: Miedwie, Płoń, Będgoszcz, Zaborsko, Żelewko i Żelewko. Na brzegach tych jezior wykształciły się zbiorowiska roślinne nawiązujące do torfowisk węglanowych.

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 „Puszcza Barlinecka".

Ostoja ta obejmuje fragment rozległej sandrowej Równiny Gorzowskiej, porośniętej lasami Puszczy Gorzowskiej. Teren przecinają dopływy Noteci: Polka i Santoczna oraz dopływ Warty – Kłodawka. Występują tutaj kilkadziesiąt jezior z największym Jeziorem Barlineckim oraz Jeziorem Dankowskim Wielkim na czele. Lasy zajmują ponad 80 % powierzchni terenu. Mimo dominacji drzewostanów sosnowych, duży udział buczyn i dąbrów. Na mniejszych powierzchniach, w zagłębieniach terenu, występują bory bagienne i olsy, a w dolinach cieków i w okolicy źródlisk – łęgi. Ostoja pokrywa się w dużym stopniu z Barlinecko – Gorzowskim Parkiem Krajobrazowym, Obszarem Chronionego Krajobrazu „2-Puszcza Barlinecka" oraz rezerwatami Buki Zdroiskie, Dębina, Markowe Błota, Rzeka Przyłężek, Wilanów.