Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Park krajobrazowy

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

Utworzony 23 października 1991 r. rozporządzeniem 15 Wojewody Lubuskiego. Po 2 kolejnych rozporządzeniach z 2006 powierzchnia parku wynosi prawie 24 tys. ha , natomiast jego otulina ok 32 tys. ha. Rzeźba terenu parku jest urozmaicona; porośnięty lasem sandr Równiny Gorzowskiej poprzecinany jest licznymi meandrującymi rzekami i strumieniami. W licznych obniżeniach i zagłębieniach występują jeziora lub bagna.

Poprzez ochronę parku rozumie się przede wszystkim zachowanie i popularyzację jego wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Lasy parku w dużym stopniu mają charakter puszczański. Najwartościowszym zbiorowiskami leśnymi, często o charakterze zbliżonym do naturalnego są: buczyna pomorska, olsy źródliskowe i łęgi jesionowo-olszowe. Do walorów krajobrazowych i przyrodniczych należą torfowiska, zbiorowiska roślin kserotermicznych (sucho i ciepłolubnych), zespoły roślin wodnych oraz jary i wąwozy ze skałkami osadowymi.