Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Położenie

Nadleśnictwo Barlinek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W skład Nadleśnictwa Barlinek wchodzi czternaście leśnictw oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Barlinek obejmuje południowo-zachodnią część województwa zachodniopomorskiego oraz północny fragment województwa lubuskiego.
            Obszar Nadleśnictwa Barlinek położony jest w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin, w krainie Szczecińskiej. Kraina ta charakteryzuje się bardziej morskim czyli łagodniejszym klimatem zarówno podczas zimy jak i lata.
Teren ukształtowany został przez ostanie zlodowacenie i wznosi się stopniowo od zandrowych nizin na południowym zachodzie do bogato rzeźbionej, z licznymi morenowymi wzgórzami i rynnowymi jeziorami części północno-wschodniej. Większe jeziora występujące na terenie nadleśnictwa to: J. Barlineckie, Pełcz, Karskie Wielkie, Uklejno, Kinickie, Okunie, Sitno-Moczydelskie. Oprócz wymienionych jezior występują liczne małe jeziora i oczka śródleśne, które obok roli biocenotycznej spełniają funkcje tzw. małej retencji wody, oraz stabilizują poziom wód gruntowych.  Dominującym typem siedliskowym obejmującym 67% powierzchni leśnej jest Las Mieszany świeży, 17% udział ma Las Świeży zaś 13% -  Bór Mieszany świeży. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa Barlinek wynosi 20213 ha, w tym powierzchnia lasów - 19066 ha. Lasy ochronne stanowią 41% powierzchni ogólnej nadleśnictwa. Udział powierzchniowy głównych gatunków lasotwórczych wynosi: sosna - 67%, buk - 14% oraz dąb - 10%.