Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Podlegają prawnej ochronie i stanowi jedną z ważniejszych form ochrony przyrody w naszym kraju. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Podstawowym celem tworzenia rezerwatów jest poznanie, udokumentowanie oraz zabezpieczenie najbardziej wartościowych i niepowtarzalnych ekosystemów, stwarzanie szans przetrwania aktualnego bogactwa gatunków roślin i zwierząt poprzez ich ochronę. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 % powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Lilia złotogłów fot. Ewa Krygowska

Rezerwat „Markowe Błota"

Rok utworzenia: 1994 (zmiana 2016)

Powierzchnia: 93,98 ha

Leśnictwo: Czarnolas, Łubianka

  

             Rezerwat położony jest w południowo-zachodniej części nadleśnictwa. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie mozaiki ekosystemów leśnych oraz bagien z typową dla nich florą i fauną.

1) rodzaj rezerwatu: leśny,

2) ze względu na dominujący przedmiot ochrony:

typ: fitocenotyczny,

podtyp: zbiorowisk leśnych.

3) ze względu na główny typ ekosystemu:

typ: różnych ekosystemów,

podtyp: lasów i torfowisk.

Rezerwat „Markowe Błota" to swoiste bogactwo zwierząt m. in. stanowiska lęgowe bielika, żurawia, a także roślin: rosiczka okrągłolistna, widłak goździsty, lilia złotogłów, grążel żółty, grzybień biały, bobrek trójlistkowy, naparstnica purpurowa, modrzewnica zwyczajna, turzyca łuszczkowata, głóg odgiętoszyjowy, dziurawiec rozesłany, sit alpejski, jeżogłówka najmniejsza oraz pływacz zaniedbany.

 

Rosiczka okrągłolistna fot. Janusz Sikorski

          Rezerwat posiada plan ochrony, w którym wymienia się jako zagrożenia: obniżenie poziomu wód gruntowych, powodujące przesuszenie torfowisk, zarastanie otwartych bagien zaroślami łozowymi, oraz zagrożenia dla upraw leśnych ze strony zwierzyny płowej. Celem prowadzonych działań ochronnych jest dopasowanie składu gatunkowego drzewostanu do siedliska poprzez promowanie gatunków właściwych siedlisku.